1996 Block Vi1996 Hofzufahrt1996 Blöcke VI / V1196 Block V1996 Blöcke V / VI1996 BLock IV1996 Block IV, Zwischenbau1996 Treppe im Block IV1996 Zwischenbau